Vedtægter

Vedtægter for Dansk Heilpraktiker Forening

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Heilpraktiker Forening (almen praktiserende naturmedicinere).

Stk. 2 Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

§ 2 Foreningens formål

Stk. 1 Foreningens væsentligste formål er at repræsentere foreningens medlemmer i faglige spørgsmål.

Stk. 2 Foreningen skal virke som samlende organ for danske heilpraktikere på et demokratisk grundlag, hvor medindflydelse og medbestemmelse gengældes af åbenhed, ansvar og gensidig respekt for hvert enkelt medlem.

Stk. 3 Foreningen skal arbejde for at fremme danske heilpraktikeres arbejdsvilkår i faglig og retslig henseende, herunder at arbejde for myndighedernes forståelse og anerkendelse.

Stk. 4 Foreningen skal arbejde for øget forståelse for, kendskab til og accept af heilpraktik som naturmedicinsk behandlingsform.

Stk. 5 Foreningen skal medvirke til medlemmernes videre uddannelse, f.eks. ved formidling af foredrag, kursusarrangementer, efteruddannelse etc.

Stk. 6 Foreningen skal arbejde for samarbejde med udenlandske foreninger af samme observans.

§ 3 Uafhængighed

Foreningen skal til enhver tid være uafhængig af religiøse, politiske og handelsmæssige interesser.

§ 4 Optagelsesbestemmelser

Stk. 1 Enhver, der har gennemgået heilpraktikeruddannelsen på en af de respektive heilpraktikerskoler, som er godkendt af Dansk Heilpraktiker Forening jf. § 12, og har aflagt eksamen opnået diplom, har ret til at blive optaget som medlem af foreningen. Endvidere skal vedkommende fremlægge en ren straffeattest. A-medlemmer skal desuden være i besiddelse af en gyldig behandleransvarsforsikring.

Stk. 2 Uddannelsen skal som minimum leve op til de basale uddannelseskrav i Bekendtgørelse nr 859 af 13/06/2017 om brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere (herefter bekendtgørelsen) jf. foreningens Regelsæt for Registrering af RAB.

Stk. 3 Som studerende medlemmer optages studerende, tilknyttet de respektive skoler for heilpraktik, som anerkendes af Dansk Heilpraktiker Forening.

Stk. 4 Efter bestyrelsens beslutning kan også optages herboende udenlandske statsborgere med en tilsvarende uddannelse og eksamen.

Stk. 5 Indmeldelsesformular, kopi af heilpraktikerdiplom eller kopi af uddannelseskontrakt, ren straffeattest, evt. forsikringscertifikat og kontingentbetaling fremsendes til kassereren. Medlemskab træder i kraft når første kontingent er registreret.

Stk. 6 En person, der opfylder optagelseskravene i § 4 Stk. 1-5, er berettiget til optagelse i Dansk Heilpraktiker Forening.

Stk. 7 Medlemsskab kan indtegnes i følgende kategorier:

a) Aktive
b) Passive
c) Heilpraktikstuderende
d) Støttemedlemmer (pensionerede Heilpraktikere).

Stk. 8 Kun pensionerede Heilpraktikere kan opnå støttemedlemskab uden andre rettigheder end modtagelse af foreningsbladet. Bestyrelsen kan til enhver tid nægte støttemedlemskab.

Stk. 9 Som tegn på medlemsskab kan foreningens logo og forkortelsen DHF anvendes af aktive og passive medlemmer.

Stk.10 Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen at udnævne et medlem af foreningen til æresmedlem. Dette skal være et medlem som skønnes at have gjort en bemærkelsesværdig indsats for DHF eller for heilpraktikken.

§ 5 Ophør af medlemskab

Stk. 1 Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

Stk. 2 Ved kontingentrestancer i tre måneder bortfalder medlemskabet. Meddelelse om dette afsendes skriftligt fra foreningen til medlemmet.

Stk. 3 Refusion af kontingent kan ikke finde sted.

§ 6 Genindmeldelse

Stk. 1 Et medlem, der er udelukket efter en kontingentrestance, kan først efter et år fra slettelsesdatoen genindmeldes ved skriftlig ansøgning jf. § 4 Stk. 6 til bestyrelsen.

Stk. 2 Bestyrelsen kan efter skriftlig ansøgning godkende genindmeldelse af et medlem, som er udelukket, såfremt den findes tilstrækkeligt begrundet og kriterier for genindmeldelse i øvrigt er opfyldt. Undtaget herfra er eksklusion som følge af Klagerådets afgørelser jf. § 10.

Stk. 3 Genindmeldelse efter et år fra udmeldelsesdatoen behandles som optagelse af nye medlemmer.

§ 7 Medlemsrettigheder og pligter

Stk. 1 Enhver, der opfylder foreningens optagelsesbetingelser har ret til at blive optaget som medlem af foreningen efter retningslinierne i § 4 og bruge foreningens logo og forkortelsen DHF jf. § 4 Stk. 9.

Stk. 2 Ethvert medlem af foreningen har pligt til at overholde gældende lovgivning og foreningens regler for god klinisk praksis.

Stk. 3 Ethvert aktivt medlem af foreningen, som ønsker RAB-registrering, har ret til rådgivning herom i foreningen.

§ 8 Registreringskriterier

Stk. 1 Aktive medlemmer, der opfylder kravene i foreningens optagelsesbetingelser jf. § 4 Stk 1, 2 og 4 kan opnå tilladelse til at anvende titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB) i henhold til Regelsæt for Registrering af RAB .
Disse krav gælder også for udenlandske statsborgere med en tilsvarende uddannelse.

Stk. 2 Titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB) er forbeholdt medlemmer registreret efter denne ordning i henhold til Regelsæt for Registrering af RAB.

§ 9 Afregistrering

Stk. 1 Afregistrering sker ved udtrædelse af den aktive medlemsgruppe, ved eksklusion af foreningen samt i de tilfælde, hvor en behandler ikke overholder gældende lovgivning og ved gentagen overtrædelse af foreningens regler for god klinisk praksis jf. §11.

Stk. 2 Retten til brug af betegnelsen Registreret Alternativ behandler (RAB) bortfalder ved afregistrering jf. foreningens Regelsæt for Registrering af RAB § 4.

§ 10 Klageråd

Stk. 1 Formål/opgaver:
Klagerådet er foreningens klageorgan, som skal behandle klager fra patienter over den behandling, de har fået af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god klinisk praksis. Klagerådet skal endvidere behandle klager fra nuværende og tidligere medlemmer samt fra ansøgere om medlemskab og registrering vedrørende berettigelsen af foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering.

Stk. 2 Sagsbehandling:
Patienter, der har været i behandling hos et af foreningens aktive medlemmer, kan indenfor en frist på 2 år fra behandlingen blev afsluttet, indbringe en klage for Klagerådet. Klagen indsendes skriftligt til Klagerådet og en kopi af klagen skal fra Klagerådet tilgå den indberettede part. Parterne skal efter anmodning have indsigt i det materiale, der indgår i sagen indenfor 4 uger efter anmodningens modtagelse.
Klagerådet skal indhente de relevante oplysninger til sine afgørelser. Der skal ske partshøring over forslag til afgørelser. Alle trufne afgørelser skal være skriftlige og begrundede. Viser der sig senere at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrund- laget, giver det adgang til at genoptage sagen indenfor en frist på 2 år fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Stk. 3 Organisatorisk tilhørsforhold:
Klagerådet refererer direkte til foreningens generalforsamling og er et selvstændigt råd, der arbejder uafhængigt af bestyrelsen.

Stk. 4 Sammensætning:
Rådets medlemmer vælges på foreningens generalforsamling blandt de aktive medlemmer udenfor bestyrelsen. Klageorganet skal have en sammensætning, der er betryggende for parterne. Dette indebærer at intet medlem af klageorganet må have særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller have nærtstående, der har en sådan interesse. Endvidere må ingen personer deltage i en sags behandling, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.
Rådet består af min. 3 medlemmer samt 1 suppleant. Valgperioden i Klagerådet er 2 år. Rådet konstituerer sig selv.

Stk. 5 Sanktionsmuligheder:
Klagerådet kan sanktionere overtrædelse af foreningens vedtægter og overtrædelse af foreningens regler for god klinisk praksis med irettesættelse, fratagelse af medlemskab eller afregistrering.
Klagerådets afgørelser kan indbringes for domstolene.

Stk. 6 Protokol:
Klagerådet skal føre protokol over alle sagsforløbets akter med datoer samt Klagerådets afgørelse. Protokollen skal altid opbevares hos Klagerådet.

§ 11 Regler for god klinisk praksis

Foreningens medlemmer skal:

Stk. 1 Udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres faglige virke, herunder gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige, og som den pågældende er kvalificeret til.

Stk. 2 Anbefale patienterne at søge læge mv., hvor dette er indiceret.

Stk. 3 Overholde lovgivningen, herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende.

Stk. 4 Give patienterne saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger, de kan have hertil.

Stk. 5 Føre optegnelser (journal) over sine behandlinger af den enkelte patient, herunder om indikation og behandling og den information, der er givet. Patienten skal give skriftligt samtykke til, at der føres journal og har til enhver tid ret til at blive gjort bekendt med indholdet af journalen.

Stk. 6 Overholde deres tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som de gennem deres faglige virksomhed får om deres patienter.

Stk. 7 Have ordnede klinikforhold.

Stk. 8 Løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden i henhold til gældende regler i foreningen.

§ 12 Godkendelse af skoler

Stk.1 Dansk Heilpraktiker Forening godkender skoler, der som et minimum underviser kvalitativt og kvantitativt i et pensum, der opfylder kravene i lov nr. 351 af 19.05.2004, lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere med senere Bekendtgørelse nr 859 af 13/06/2017.

Stk. 2 Skoler, der godkendes af Dansk Heilpraktiker Forening, noteres på foreningens hjemmeside.

§ 13 Kontingent

Stk. 1 Kontingent for det kommende år fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 2 Kontingent indbetales senest den 15. januar årligt for alle medlemmer. Ved manglende indbetaling udsender kassereren en betalingspåmindelse.
Annoncebidrag for evt. fællesannonce følger kontingentets betalingsfrist.

Stk. 3 Generalforsamlingen kan i forbindelse med budgetvedtagelse beslutte, at kontingentet betales med ½ kontingent per 2. januar og ½ kontingent per 1. juni for aktive medlemmer.

Stk. 4 Ved indmeldelse per 1. juli eller senere betales ½ kontingent for aktive medlemmer. Passive medlemmer og studerende betaler fuldt kontingent.

§ 14 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Kun punkter, som er optaget på generalforsamlingens dagsorden, kan komme til bindende afstemning.

Stk. 3 Der holdes årligt, fortrinsvis en lørdag i marts, en ordinær generalforsamling. Der indkaldes skriftligt til denne af bestyrelsen med 3 ugers varsel.

Stk. 4 Generalforsamlingen afvikles med følgende dagsorden:

Pkt. 1 Valg af dirigent
Pkt. 2 Valg af referent.
Pkt. 3 Formandens/bestyrelsens beretning.
Pkt. 4 Klageråd aflægger beretning.
Pkt. 5 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
Pkt. 6 Fremlæggelse af foreningens budget og fastsættelse af næste års kontingent.
Pkt. 6a Fastsættelse af formandens honorar (lige år)
Pkt. 7a Valg af formand i lige år og kasserer i ulige år.
Pkt. 7b Valg af 1 (i ulige år) eller 2 (i lige år) bestyrelsesmedlemmer.
Pkt. 7c Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Pkt. 8a Valg af 2 interne revisorer, der ikke samtidig kan være medlemmer af bestyrelsen.
Pkt. 8b Valg af 3 medlemmer til Klagerådet, der ikke samtidig kan være medlemmer af bestyrelsen.
Pkt. 8c Valg af 1 suppleant til Klagerådet, der ikke samtidig kan være medlem af bestyrelsen.
Pkt. 9 Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Pkt.10 Eventuelt.

§ 15 Afstemningsregler

Stk. 1 A-medlemmer (aktive) og C-medlemmer (studerende) har stemmeret. For begge kategorier gælder, at de ikke er i kontingentrestance. B- (passive) og D-medlemmer (seniorer) har ingen stemmeret.

Stk. 2 Afstemning på generalforsamlingen foretages ved håndsoprækning.

Stk. 3 Skriftlig afstemning kan begæres af et af de tilstedeværende medlemmer.

Stk. 4 Beslutninger foretages ved almindeligt flertal blandt de fremmødte.

Stk. 5 Hvert medlem har én stemme. Fuldmagt, som er dateret og relateret til de for fuldmagten vedrørende punkter og personligt underskrevet af et stemmeberettiget medlem, godkendes. Der godkendes max. 2 fuldmagter pr. fremmødte medlem.

Stk. 6 Bestyrelsen har mandat til at sende forslag til brevafstemning blandt alle aktive medlemmer, hvis det skønnes nødvendigt.

§ 16 Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1 Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling kan ske som følger:

a) Såfremt bestyrelsen skønner det nødvendigt.
b) Såfremt minimum 1/3 af alle A-medlemmer forlanger det.

Stk. 2 Der indkaldes skriftligt med dagsorden og med 3 ugers varsel.

§ 17 Bestyrelsen

Stk. 1 a Formanden vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen (lige år).
Kassereren vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen (ulige år). Genvalg kan ske for begge.
Studerende kan ikke vælges til formand eller kasserer
Generalforsamlingen fastsætter formandens månedlige honorar for to år ad gangen (lige år)
Generalforsamlingen fastsætter kassererens månedlige honorar for to år ad gangen (ulige år)

Stk. 1 b Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.
I tilfælde af utidig afgang bemyndiges bestyrelsen til at rekonstituere sig indtil næste generalforsamling.
I tilfælde af, at en bestyrelse består af et lige antal bestyrelsesmedlemmer, gælder formandens stemme for 2

Stk. 2 Valgbare er A-medlemmer (aktive) og C-medlemmer (studerende).

Stk. 3 Bestyrelsen består foruden formand og kasserer af 3 bestyrelsesmedlemmer. Højst et af bestyrelsesmedlemmerne kan være C-medlem (studerende).

Stk. 4 Der skal vælges 2 suppleanter. Genvalg kan ske.

Stk.5 a Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Genvalg kan ske. Studerende kan fortsætte perioden ud efter bestået eksamen, forudsat de bliver A-medlemmer. Studerende, der ophører på uddannelsen, træder ud af bestyrelsen.

Stk. 5 b Suppleanterne vælges hvert år. Genvalg kan ske.

Stk. 5 c Revisorerne vælges hvert år. Genvalg kan ske.

Stk. 6 Bestyrelsen kan beslutte at lave en forretningsorden.

§ 18 Tegningsret

Stk. 1 Formanden tegner DHF udadtil.

Stk. 2 Formand og kasserer har bankfuldmagt i overensstemmelse med budget.

Stk. 3 Formand og kassereren godkender i forening øvrige økonomiske dispositioner i overensstemmelse med budgettet.

Stk. 4 Intet medlem hæfter for beløb ud over sit kontingent.

§ 19 Regnskab

Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2 Det påhviler kassereren at føre et nøjagtigt regnskab over indtægter og udgifter med kassekladde.

Stk. 3 a Foreningen må ikke stifte gæld.

Stk. 3 b Foreningen må ikke foretage udlån.

Stk. 4 Senest 1 måned før indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal forrige års regnskab foreligge afsluttet og revideret af mindst den ene af de 2 revisorer, der underskriver i forening med kassereren. Sammen med indkaldelsen udsendes det afsluttede regnskab samt bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

§ 20 Foreningens opløsning

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ordinær generalforsamling, når den er krævet af minimum 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, og opløsningen skal efterfølgende bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for en opløsning.

Stk. 2 Den ekstraordinære generalforsamling udpeger et likvidationsudvalg, der tager bestemmelse om anvendelse af foreningens midler til alternative velgørende formål.

§ 21 Vedhæftet disse vedtægter er:

Regelsæt for registrering af RAB.
Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 24. 04. 2010.

Opdateret efter generalforsamling den 16.04.2015

Opdateret efter generalforsamling den 03.03.2018

Opdateret efter generalforsamling den 30.03.2019

Jesper Kempel

Dirigent

Marianne Wettlaufer

Formand

 
 
 
Find vedtægerne for Dansk Heilpraktiker Forening